Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1       DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:  

‘Bedenktijd’: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

‘Herroepingsrecht’: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

‘EUR’: Erasmus Universiteit Rotterdam, een openbare universiteit, die zijn rechtspersoonlijkheid ontleent aan de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, bevoegdheid met statutaire zetel in Rotterdam en gevestigd aan de Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder KvK-nummer 24495550

BTW-nummer: NL804735529B02

‘Klant’: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met de EUR of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met de EUR.  

‘Overeenkomst’: iedere overeenkomst die tussen de EUR en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de EUR en Klant en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.

'Ontvangstbevestiging': de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.

'Product(en)': het Product dat of de Producten die door het sluiten van een Overeenkomst tussen de EUR en de Klant door of via de EUR Webshop binnen een overeengekomen termijn aan de Klant geleverd dient of dienen te worden, waarvoor de Klant een bepaalde prijs dient te betalen;

'Voorwaarden': deze algemene voorwaarden webshop.

‘Website’: www.webshop.eur.nl, waar de EUR producten verkoopt aan zowel nationale als internationale klanten.

ARTIKEL 2       TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten op afstand die via de Website van de EUR gesloten worden met de Klant en waarbij de EUR leverancier is, zijn deze Voorwaarden van toepassing. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de Klant en de EUR middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert de Klant uitdrukkelijk deze Voorwaarden.
2.2 Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Voorwaarden aan de Klant ter beschikking gesteld op een zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier opgeslagen kan worden op een duurzame gegevensdrager,

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door de EUR worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere Overeenkomsten ten behoeve van de EUR worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de EUR ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.5 De EUR heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van zijn Website te wijzigen.

ARTIKEL 3       AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

3.1 Indien de EUR de aankoopprijs van het Product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of in kracht van gewijsde uitspraak van de rechter, zal hij de Klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte stellen. De Klant heeft in dat geval het recht om deze Overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan de EUR te melden. De EUR is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de Website. De EUR is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar catalogi, mailings of op de Website.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de EUR onverwijld langs de elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.

3.3 De EUR kan zich, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst op afstand. Indien de EUR op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.4 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het Product dat door de Klant gekocht is en het aantal door de Klant gekochte Producten;
(b) de prijs van het (de) Product(en) inclusief belastingen;
(c) de naam, woonadres, adres van de Klant waar het (de) Product(en) naartoe gestuurd wordt (worden), factuuradres (indien anders dan het woonadres en/of afleveradres), het e-mailadres en het telefoonnummer van de Klant;
(d) eventuele kosten van aflevering;
(e) het bestelnummer van de Overeenkomst.

3.5 De Overeenkomst bevat alle tussen de Klant en de EUR gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte Overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de Klant  en de EUR.

3.6 De administratie van de EUR geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Klant aan de EUR verstrekte Opdrachten en gedane betalingen en van door de EUR verrichte leveringen. De EUR erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Voorwaarden erkent de Klant dit eveneens.

ARTIKEL 4       TRANSPORT- EN VERZENDKOSTEN

4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro's en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De transportkosten worden apart berekend, afhankelijk van de bestemming en het totaalbedrag van de bestelling en alvorens de Klant  de Overeenkomst aangaat aan de Klant voorgelegd:


€ 2,95 per particuliere bestelling (gast) bij verzending binnen Nederland;
€ 4,95 per interne bestelling (medewerker EUR) bij verzending binnen Nederland;
€ 14,95 per artikel bij verzending buiten Nederland, maar binnen de Europese Unie;
€ 24,95- per artikel bij verzending buiten de Europese Unie.

4.2 Een interne bestelling houdt in dat een medewerker van de EUR een order plaatst. Hij/Zij benadert de webshop via een link op de EUR-site en dient bij het plaatsen van een bestelling in te loggen met zijn/haar ERNA-account. Voor de afhandeling van de betaling dient de medewerker een kostenplaats of budgetnummer, gebouw en kamernummer voor levering in te voeren.

4.3 De EUR bepaalt de wijze van verzending, en is gerechtigd om bestellingen in delen te leveren.

4.4 Het risico tijdens het transport van het door de Klant bestelde Product is voor de EUR. Op het moment van het fysiek in bezit krijgen van het Product gaat het risico van het Product op de Klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door de EUR kunnen worden uitgesloten.

4.5 Bij bestellingen vanuit het buitenland komen eventuele verschuldigde bankkosten, omzetbelasting en invoerrechten voor rekening van de Klant. Een Klant uit het buitenland kan niet met een machtiging betalen.

ARTIKEL 5       LEVERTIJD

5.1 Indien de EUR en de Klant geen specifieke leveringsdatum hebben afgesproken in de Overeenkomst, zal de levering van het Product binnen de Europese Unie zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen uiterlijk dertig kalenderdagen na de sluiting van de Overeenkomst, plaatsvinden. De levering buiten de Europese Unie zal binnen een redelijke termijn plaatsvinden.

5.2 Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door de EUR overschreden wordt, zal de EUR de Klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval kan de Klant de EUR verzoeken de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Indien de EUR niet binnen de aanvullende termijn levert, heeft de Klant recht de Overeenkomst te beëindigen.

5.3 De betalingen die de Klant heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door de Klant wordt ontbonden, zal de EUR binnen 14 kalenderdagen nadat de EUR de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan de Klant terugbetalen.

5.4 Indien de Klant aantoonbare schade heeft geleden als gevolg van het door de EUR overschrijden van de leveringstermijn, zal de EUR deze schade, met een maximale omvang van de grootte van het factuurbedrag, aan de Klant vergoeden, ongeacht de vraag of de Klant de Overeenkomst met de EUR heeft ontbonden.

ARTIKEL 6       HERROEPINGSRECHT
6.1 Nadat de Klant het door  de Klant bestelde Product heeft ontvangen, heeft de Klant het recht om binnen 14 kalenderdagen na de ontvangst van dit Product, de onderliggende Overeenkomst met de EUR te ontbinden. De Klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Deze bepaling geldt niet voor Producten:

a. die door de EUR tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel verouderen of bederven;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de EUR geen invloed heeft;
f. zoals voor losse kranten en tijdschriften;
g. zoals voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Klant de verzegeling heeft verbroken;


6.2 Indien de Klant de Overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze Voorwaarden wenst te ontbinden, dient de Klant dit schriftelijk (via e-mail of brief ) aan de EUR te melden. De Klant dient het Product zo spoedig mogelijk, dan wel binnen 14 kalenderdagen, terug te sturen naar de EUR. De Klant moet wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden dragen.

6.3 De betalingen die de Klant heeft verricht op het moment dat de Klant de Overeenkomst met de EUR ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze Voorwaarden heeft herroepen, zal de EUR binnen 14  kalenderdagen, nadat de EUR door de Klant op de hoogte is gesteld van de beslissing om de Overeenkomst te herroepen, aan de Klant terugbetalen inclusief leveringskosten  (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering). Terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen voor de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

6.4 Indien een Product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van de EUR schade of aardevermindering heeft opgelopen wat het gevolg is van het behandelen van het/de Product(en) dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het/de Product(en) vast te stellen, dan zal de EUR de Klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. De EUR heeft het recht om de waardevermindering van het Product als gevolg van deze schade van het aan de Klant terug te betalen bedrag in te houden.


ARTIKEL 7       NIET GOED, GELD TERUG

7.1 Indien binnen 30 kalenderdagen nadat de Klant het Product heeft ontvangen, het Product een gebrek blijkt te vertonen of de Klant van mening is dat het Product niet voldoet aan redelijkerwijze aan het door de Klant bestelde te stellen eisen, heeft de Klant twee mogelijkheden:
(a) de Klant kan de EUR schriftelijk (via brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het Product; of
(b) de Klant kan de Overeenkomst met de EUR ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan de EUR te melden.

7.2 Indien de Klant aan de EUR vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het Product, moet de Klant het Product aan de EUR terugsturen. De EUR zal het Product dan binnen een redelijke termijn nadat hij het Product van de Klant terug heeft ontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan de Klant terugsturen. De kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het Product, en het aan de Klant terugsturen van het Product komen voor rekening van de EUR, tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het Product dan wel het gebrek aan het Product aan de Klant te wijten is of anderszins voor de rekening en risico van de Klant is. In dat geval is de EUR niet verplicht het gebrek aan het Product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het Product. De EUR zal het Product dan in dezelfde toestand aan de Klant terugzenden, als die waarin hij het Product van de Klant ontvangen heeft.

7.3 Indien de Klant  de Overeenkomst op basis van artikel 7.1(b) van deze Voorwaarden ontbindt, dient de Klant het Product onmiddellijk aan de EUR te retourneren. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de EUR. De aankoopprijs van het Product zal binnen 14 kalenderdagen op de rekening van de Klant teruggestort worden. Artikel 6.4 van deze Voorwaarden is op dit artikellid van toepassing.

ARTIKEL 8       ALGEMEEN

8.1 De Klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke op het door de EUR geleverde Product berusten, te respecteren.

ARTIKEL 9       GARANTIES

9.1 Op de door de EUR geleverde Producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn Producten geleverd wordt. Deze garantie tast de  rechten van de Klant die voortvloeien uit de wet, deze Voorwaarden of de Overeenkomst niet aan.

ARTIKEL 10     KLACHTEN

10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het Product of iedere andere klacht, zullen door de EUR in behandeling worden genomen.

10.2 De Klant  dient een klacht kenbaar te maken bij de Klantenservice van de EUR (gegevens staan vermeld in artikel 12 van deze Voorwaarden).

10.3 De EUR zal binnen 14 kalenderdagen de klacht proberen op te lossen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt wordt dit door de EUR binnen de termijn van 14 kalenderdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. De EUR zal de Klant hierover schriftelijk (via  brief of e-mail) berichten.

ARTIKEL 11     PRIVACY

11.1 EUR respecteert de privacy van de Klanten van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die aan de EUR worden verschaft vertrouwelijk worden behandeld. EUR  handelt hierbij naar de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. EUR gebruikt de persoonlijke gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om Klanten middels de klantenservice zo volledig mogelijk van dienst te zijn. Voor het overige zal EUR alle aan haar verstrekte gegevens niet aan derden verkopen, of verhandelen.  De gegevens van de Klant worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld die direct betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling.

11.2 EUR heeft het verwerken van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), onder nummer …. Meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens en over privacy zijn te vinden op http://www.cbpweb.nl.

11.3 De Klant  kan zijn of haar  persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of e-mail) verzoek hiertoe aan de EUR, afdeling webshop te richten. De EUR zal de Klant dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van de  bij de EUR webshop aanwezige persoonsgegevens van de Klant. Indien de Klant van mening is  dat zijn of haar  persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 11.2 van de Voorwaarden) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient de Klant dit schriftelijk (via , brief of e-mail) aan de EUR te melden, waarbij de Klant aangeeft dat zijn of haar persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien de Klant wenst dat zijn of haar persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft de Klant in uw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van zijn of haar  persoonsgegevens aan. De EUR zal in alle gevallen de  instructies van de Klant onmiddellijk opvolgen, tenzij de EUR hiertoe niet in staat is. In dat geval zal de EUR de  persoonsgegevens van de Klant uit zijn bestand(en) verwijderen. De EUR zal eventuele derden, aan wie de  persoonsgegevens van de Klant zijn verstrekt, opdracht geven eventuele wijzigingen, afschermingen of verwijderingen van de persoonsgegevens van de Klant over te nemen.

ARTIKEL12      KLANTENSERVICE VAN DE EUR

Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:

Erasmus Universiteit Rotterdam, afdeling Webshop
p/a Zeelandhaven 6
3433 PL Nieuwegein
webshop@eur.nl
Telefoonnummer klantenservice: 0348-558348

ARTIKEL13      TOEPASSELIJK RECHT, BEMIDDELING EN GESCHILLEN

13.1 Op alle Overeenkomsten gesloten met de EUR is Nederlands recht van toepassing.

13.2 In beginsel is de rechter bevoegd om kennis te nemen van het geschil tussen partijen, indien partijen anders overeenkomen.  
 
13.3 In geval van een conflict tussen EUR en een Klant, een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan is de rechter te Rotterdam bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

13.4 In geval van een conflict tussen EUR en een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf dan is  de rechter bevoegd, die rechtspreekt in de hoofdstad van het land waar de natuurlijke persoon zijn werkelijke woonplaats heeft.


- Algemene Voorwaarden EUR webshop 2013 -